Milan Sloboda ml.

 

odborné prehliadky a odborné skúšky

vyhradených technických zariadení elektrických s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu
Go to elektrická inštalácia

elektrická inštalácia

Rodinné domy, byty, kancelárske priestory, obytné budovy a priemyselné objekty.

Go to bleskozvody

bleskozvody

Pasívne bleskozvody na rodinných domoch, obytných budovách a priemyselných objektoch

Go to elektrické prípojky nn

elektrické prípojky nn

Elektrické prípojky NN pre elektromerové rozvádzače alebo iné elektrické zariadenia

elektrické spotrebiče

Kancelárske spotrebiče, kuchyňské spotrebiče, svietidlá, predlžovacie káble a pod.

elektrické ručné náradie

Ručné a stolové brúsky alebo vŕtačky, priemyselné vysávače, priemyselné ohrievače a pod.

Projekty

elektrické inštalácie a prípojky NN pre jednoduché a drobné stavby v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z.

Opravy

Drobné opravy elektrickej inštalácie rodinných domov, bytov, obytných budov, garážií, priemyselných objektov a pod.

montáže a zapojenia

Jedná sa o montáže a zapojenia istiacich prvkov v rozvádzačoch, elektromerových a zásuvkových rozvodniciach, svetelných vypínačov, svietidiel a zásuviek.

Pre bližšie informácie nám zavolajte na telefónne číslo: 0911 854 104

Revízny technik VTZE

práca a základné vlastnosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických

Prácou revízneho technika je nezávislé a nestranné odborné posúdenie stavu bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia o ktorom vydá správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške. Na túto prácu potrebuje mať revízny technik platné osvedčenie § 24 vydané oprávnenou právnickou osbou, rozsiahle vedomosti, technické vybavenie a taktiež znalosti z oblasti legislatívy. Revízny technik vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V vrátane zariadení na ochranu pred účinkami statickej a atmósferickej elektriny (bleskozvodov) v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu alebo bez obmedzenia podľa zákona o BOZP č.124/2006 Z.z. , v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009, platných slovenských technických noriem (STN) a predpisov. Ďalej vyhotovuje projektové dokumentácie elektrickej inštalácie pre jednoduché a drobné stavby v zmysle stavebného zákona č 50/1976 Z.z.

Náš revízny technik VTZE je držiteľom platného osvedčenia vydaného podľa § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a po overení odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 24 ods. 1 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré mu vydala TŰV SŰD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, oprávnená právnica osoba – č. OPO-000001-07. Toto osvedčenie mu bolo vydané v roku 2011 na činnosť revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

Na základe hore uvedených  informácii má náš revízny technik VTZE dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

ORIENTAČNÝ CENNÍK

Cenová ponuka odbornej prehliadky a odbornej skúšky je pre každého zákazníka vypracovaná individuálne a bezplatne na základe upresnenia jej rozsahu.

Elektrická inštalácia – cena od 60 € rodinný dom / od 50 € byt / od 80 € objekt (výsledná cena závisí od rozsahu el. inštalácie)

Bleskozvod – cena od 40 € rodinný dom / od 150 € bytovka / od 120 € objekt (výsledná cena závisí od počtu zvodov bleskozvodu)

Elektrická prípojka NN – cena 40 €/ 1 ks (rodinný dom alebo byt)

Elektrický spotrebič alebo ručné náradie – cena 6 € / 1 kus

Projekt elektrickej inštalácie – cena od 80 € (cena závisí od rozsahu inštalácie)

Projekt elektrickej prípojky NN – cena 70 € / 1 ks

Oprava, montáž a zapojenie el. zariadenia – cena od 30 € (cena závisí od rozsahu prác)

Doprava – cena dopravy mimo Trnavu je 0,25 €/1 km

 

Uvedené ceny sú bez DPH a platné od 01.01.2020

Referencie

Firmy, spoločnosti a obce, ktoré využili naše služby v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo v prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte:

zľavy -5% až -10% z ceny revízie

Pre našich verných zákazníkov poskytujeme vernostnú zľavu až do výšky -10% po predložení revíznej správy vyhotovenej našim revíznym technikom. Množstevnú zľavu -5% poskytujeme všetkým našim zákazníkom, ktorí si u nás objednajú revíziu viacerých elektrických zariadení. Uvedené zľavy sa vzťahujú iba na ceny revízie, na ktoré neboli ešte poskytnuté zľavy.