Milan Sloboda ml.

 

odborné prehliadky a odborné skúšky

vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V vrátane bleskozvodov
Go to elektrické inštalácie

elektrické inštalácie

Rodinné domy, byty, kancelárske priestory, obytné budovy a priemyselné objekty

Go to bleskozvody

bleskozvody

Pasívne bleskozvody na rodinných domoch, obytných budovách a priemyselných objektoch

Go to elektrické prípojky nn

elektrické prípojky nn

Elektrické prípojky NN pre elektromerové rozvádzače alebo iné elektrické zariadenia

Go to elektrické pracovné stroje

elektrické pracovné stroje

Píly, frézy, sústruhy, vŕtačky, obrábacie stroje a pod.

elektrické spotrebiče

Kancelárske spotrebiče, kuchyňské spotrebiče, svietidlá, predlžovacie káble a pod.

elektrické ručné náradie

Ručné a stolové brúsky alebo vŕtačky, priemyselné vysávače, priemyselné ohrievače a pod.

elektrické žeriavy

Stĺpové otočné žeriavy, mostové žeriavy, kladkostroje a pod.

elektrické zdvíhacie brány

Elektrické zdvíhacie, priemyselné, rolovacie brány a pod.

zváracie zdroje

Zváracie zdroje, zváracie invertory, páliace zdroje a pod.

Projekty

elektrické inštalácie a prípojky NN pre jednoduché a drobné stavby v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Z.z.

Opravy

Drobné opravy elektrickej inštalácie rodinných domov, bytov, obytných budov, garážií, priemyselných objektov a pod.

montáže a zapojenia

Jedná sa o montáže a zapojenia istiacich prvkov v rozvádzačoch, elektromerových a zásuvkových rozvodniciach, svetelných vypínačov, svietidiel a zásuviek.

Pre bližšie informácie nám zavolajte na telefónne číslo: 0911 854 104

Revízny technik VTZE

práca a základné vlastnosti revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických

Prácou revízneho technika je nezávislé a nestranné odborné posúdenie stavu bezpečnosti vyhradeného technického zariadenia o ktorom vydá správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške. Na túto prácu potrebuje mať revízny technik platné osvedčenie § 24 vydané oprávnenou právnickou osbou, rozsiahle vedomosti, technické vybavenie a taktiež znalosti z oblasti legislatívy. Revízny technik vykonáva odborné prehliadky a odborné skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení elektrických do 1000 V vrátane zariadení na ochranu pred účinkami statickej a atmósferickej elektriny (bleskozvodov) v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu alebo bez obmedzenia podľa zákona o BOZP č.124/2006 Z.z. , v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009, platných slovenských technických noriem (STN) a predpisov. Ďalej vyhotovuje projektové dokumentácie elektrickej inštalácie pre jednoduché a drobné stavby v zmysle stavebného zákona č 50/1976 Z.z.

Náš revízny technik VTZE je držiteľom platného osvedčenia vydaného podľa § 16 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z.z. v platnom znení a po overení odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods. 2 v nadväznosti na § 14 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z.z. a § 24 ods. 1 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktoré mu vydala TŰV SŰD Slovakia s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava, oprávnená právnica osoba – č. OPO-000001-07. Toto osvedčenie mu bolo vydané v roku 2011 na činnosť revízny technik vyhradeného technického zariadenia elektrického v rozsahu elektrické zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

Na základe hore uvedených  informácii má náš revízny technik VTZE dlhoročné skúsenosti v danej oblasti.

CENNÍK

Cenová ponuka odbornej prehliadky a odbornej skúšky je pre každého zákazníka vypracovaná individuálne a bezplatne na základe upresnenia jej rozsahu.

elektrická inštalácia

rodinný dom od 60 € / byt od 50 € / objekt od 80 € (cena závisí od rozsahu inštalácie)

bleskozvod

rodinný dom od 40 € / bytovka od 150 € / objekt od 120 € (cena závisí od rozsahu a typu bleskozvodu)

elektrická prípojka NN

rodinný dom / byt od 40 € (cena za 1 kus)

elektrický pracovný stroj

od 50 € (cena závisí od zložitosti stroja)

elektrický spotrebič

6 € (cena za 1 kus)

elektrické ručné náradie

6 € (cena za 1 kus)

elektrický žeriav

od 50 € (cena závisí od zložitosti žeriava)

elektrická zdvíhacia brána

od 50 € (cena za 1 kus)

projekt elektrickej inštalácie

od 80 € (cena závisí od rozsahu inštalácie)

Projekt elektrickej prípojky NN

70 € (cena za projekt el. prípojky NN)

oprava, montáž alebo zapojenie

od 50 € (cena závisí od rozsahu opravy, montáže alebo zapojenia)

Referencie

Firmy, spoločnosti a obce, ktoré využili naše služby v oblasti odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a bleskozvodov.

Pre vypracovanie cenovej ponuky alebo v prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte:

zľavy -5% až -10% z ceny revízie

Pre našich verných zákazníkov poskytujeme vernostnú zľavu až do výšky -10% po predložení revíznej správy vyhotovenej našim revíznym technikom. Množstevnú zľavu -5% poskytujeme všetkým našim zákazníkom, ktorí si u nás objednajú revíziu viacerých elektrických zariadení. Uvedené zľavy sa vzťahujú iba na ceny revízie, na ktoré neboli ešte poskytnuté zľavy.